top of page

Algemene voorwaarden 2024

Boomwortels
Boomstam

Algemene voorwaarden Hypnotherapie Coaching
2024

Coachpraktijk Power Of Mind

'Power Of Mind' is opgericht door Nathalie Segers, is gevestigd in de Steenovenstraat 17, 8490 Varsenare en ingeschreven met BTW° BE0641793075.

 

Life Coach Nathalie richt zich op het coachen van volwassenen en jongeren vanaf 9 jaar.

 

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Life Coach Nathalie en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

 

Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

 

Vertrouwelijkheid

Life Coach Nathalie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies. Mochten er signalen zijn die de veiligheid van u in gevaar brengen, dan zal Nathalie dit wel bespreken met derden.

Dit wordt echter altijd eerst met u besproken.

Aansprakelijkheid

Het advies en coaching van Life coach Nathalie is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.

 

De persoon zelf zal verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Life coach Nathalie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Life coach Nathalie.

Vergoeding aan de klant kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Life coach Nathalie.

 

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Nathalie aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.​

Tarieven

De tarieven staan op de website Prijzen (powerofmind.be)

Tariefswijzigingen worden minimaal 8 weken van tevoren aangekondigd.

 

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de coaching van de klant inbegrepen.  Indien er meer tijd nodig is wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De klant verplicht zich aan iedere sessie contant - met QR code te betalen of via overschrijving de dag waarop de coachsessie heeft plaats gevonden.

D.w.z. tenlaatste op dag van de coaching op rekeningnummer: BE36 3770 6738 0681

 

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Life Coach Nathalie een betalingsherinnering sturen.

Dag van afspraak

= geen betaling ontvangen contant op rek. praktijk                                      

= Geen bijkomende kosten

 

Dag van afspraak + 1 dag

= geen betaling ontvangen op rek. van de praktijk             

= ook van toepassing in het weekend

 

Dag van afspraak + 2 dagen

= geen betaling ontvangen op rek. praktijk vóór 10 u   

= ook van toepassing in het weekend

= na 10u de 2e aanmaning is van toepassing                                                        

= Bedrag van de sessie 10 euro administratieve kost

 

Dag van afspraak + 6 dagen

= Niet betalen van sessie 7 dagen       

= Bedrag sessie 15 euro administratieve kost

 

De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.  Bij betalingsachterstand is Nathalie Segers gerechtigd om de samenwerking stop te zetten.

Bij betalingen op factuur dient de factuur vereffend

te worden binnen de 3 werkdagen.  

Verhindering en ziekte

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend.

Als je een afspraak niet kunt nakomen (omwille van ziekte of andere), dan vind ik het aangenaam dat je de afspraak zo snel mogelijk annuleert, zodat ik nog een andere afspraak kan inplannen.

 

Je kunt dit kosteloos telefonisch of per mail doen tot uiterlijk 48 uur (2 dagen) van tevoren.

 

Als je tussen 48 uur en 24 uur van tevoren af zegt, breng ik de helft van het consult in rekening.

 

Zeg je minder dan 24uur van tevoren jouw afspraak af, dan dient dit telefonisch te gebeuren en dan breng ik een annulatievergoeding in rekening:

--> jongeren à 60,00€

--> particulieren/eenmanszaken à 66,00€

--> KMO's à 77,00€. 

 

In geval van ziekte kan er, indien de agenda het toelaat, een alternatieve datum binnen de 3 dagen voorgesteld worden, in dat geval zal de annulatievergoeding niet in rekening gebracht worden.

 

Deze datum wordt voorgesteld door coach Nathalie. Indien deze datum niet past, zal de afspraak alsnog conform aan de algemene voorwaarden in rekening gebracht worden.   

 

Het niet ontvangen van een bevestiging sms of mail is geen reden tot het niet nakomen van een afspraak.

bottom of page